1. An der Regioun Mëllerdall fannen dësen Hierscht a Wanter Aktioune ronderëm de Bësch a seng Produkter statt. Et fannen och Kachcourse mat Wëld-Fleesch mat verschiddene lokale Restaurateure statt. Den Oflaf ass esou, dat ee fir d’éischt mam Fierschter an de Bësch trëppele geet an eppes iwwer d’Wëld an d’Juegd leiert, dann gitt gewise wéi een ee Stéck Wëld auserneen hellt an dann gitt gekacht. Weider Informatiounen bäim Leader Mëllerdall
  2. Les news antérieurs sont publiés sur notre site internet www.slowfood.lu
    Frühere slow news finden sie auf unserer Internetseite www.slowfood.lu
  3. N’oubliez pas de nous communiquer toute modification de votre adresse e-mail.
    Teilen sie uns bitte mit, wenn sich ihre e-mail Adresse ändert.